Niet de VS maar het kapitalisme is het ultieme kwaad *

Dat de VS een schurkenstaat is komt doordat schurken in het kapitalisme zich van de economische én politieke macht meester kunnen maken. Dat geldt net zo goed voor Nederland. Wie het kapitalisme wil bestrijden moet niet alleen tegen de VS te hoop lopen, maar ook en juist het kapitalisme in ons eigen land bestrijden.

Rob Vellekoop (De Lange Mars) stelde de vraag: “Waarom steunen wij (de wereldoverheersing door) de VS?” Laat ik aannemen dat Vellekoop bedoelt met “wij” de Nederlandse bevolking. Inderdaad, wij staan in grote meerderheid achter de buitenlandse politiek van onze regering die sinds de WO II consequent de kant van de VS gekozen heeft in de Koude Oorlog en zich steeds meer laat betrekken bij  imperia­listische oorlo­gen van de VS tegen onder meer Joegoslavië, Irak, Libië, Afghanistan, Syrië. Dat doet  de Nederlandse regering uit overtuiging en niet omdat het daartoe gedwongen wordt.

De gretigheid van de Nederlandse regering om actief met de VS en andere westerse landen mee te mogen doen met imperialistische oorlogen is eenvoudig te verklaren: daar valt ook voor het Neder-landse bedrijfsleven veel aan te verdienen. De kosten zijn voor de belastingbetaler, de winsten zijn voor de wapenindustrie, voor bedrijven die uit de trog van Defensie mee eten en bedrijven die kun­nen profiteren van de ontredderde staat waarin landen verkeren als wij geholpen hebben om daar  de ‘democratie’ en de vrije-markt te vestigen.

Amerikaanse critici als Michael Parenti  en Noam Chomsky verwijten de regering van de VS niets anders te doen dan de belangen te behartigen van het kapitalisme: de belangen van banken en het bedrijfsle­ven dat over spotgoedkope arbeid en grondstoffen wil beschikken en haar afzet overal ter wereld wil ver­gro­ten ten koste van lokale bedrijven. Precies datzelfde verwijt valt onze regering te maken. Het is dus eigenlijk niet de VS die de wereld dreigt te overheersen, maar het zijn de grote in­ternationale banken en –bedrijven die zo­wel de regering van de VS als die van andere westerse lan­den naar haar pijpen laten dan­sen.

Denken en praten alsof het “de VS” is of “het Westen” dat op de wereldheerschappij uit is maakt dat het kwaad niet bij de werkelijke boosdoener wordt gezocht: het kapitalisme. Dat is ook precies de bedoeling, want zolang de schijn­werpers ge­richt zijn op regeringen en poli­tici, die van de politiek een  potsierlijke mediavertoning maken maar niet de­genen zijn die feitelijk de dienst uit­ma­­ken, blijft de werkelijke boosdoener buiten schot en wordt de wereld, achter haar rug om, steeds méér door het ka­pitalisme over­heerst.

Dat het kapitalisme ook in Nederland school maakt blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het beginsel­programma van de PvdA uit 1977 nog vol stond met kritiek op het kapitalisme en pleitte voor het nationali­seren van ban­ken en zware industrie (o.a. de wapenindustrie), terwijl de PvdA nu, samen met VVD, D66 en CDA voorstan­der is van het CETA-verdrag en PvdA minister Dijsselbloem zich uit­slooft om Griekenland een neoli­berale economie op te dringen. Het kapita­lisme wordt overigens evenmin in de concept verkiezingsprogramma van GroenLinks en de SP nog ter discussie gesteld.

Wie de strijd wil aanbinden met de dreigende wereldheerschappij van het kapitalisme en tegen im­perialistische oorlogen die gevoerd worden om regimes omver te werpen die zich daar tegen ver­zet­ten, doet er goed aan niet alleen tegen de VS-regering te hoop te lopen maar ook tegen de Neder­landse regering, maar vooral  tegen het kapitalisme zelf en haar pleitbezorgers, zoals bij ons bijvoor­beeld Rutte, Zijl­stra, Hennis, Samsom, Dijs­selbloem, As­scher, Monasch, Koenders, Ploumen, Pech­told, Van Haers­ma Buma.

Nederlandse bom­menwerpers deden mee in Irak en Libië en doen mee in Syrië. Jaarlijks wordt voor een kleine miljard euro aan wapenexportvergunningen verleend. Nederland behoort tot de grootste wapenexporteurs ter wereld. Geëxporteerd wordt ook naar landen waar mensen worden gemarteld. Het door de regering gecontroleerde FMO maakt deel uit van het consortium dat de Aqua Zarca dam in Honduras bouwt, waar de inheemse bevolking zich tegen  verzet en waar in­middels 110 inheemse activisten zijn vermoord. De regering beschermt Shell te­gen beschuldigingen van de  bevol­king dat het bedrijf het milieu in Nigeria vernietigt door grootschalige olielekkages. De regering sub­sidieert landgrabbing door Nederlandse bedrijven in arme landen waardoor inheemse boeren van hun land verdreven worden.

Wie het kapitalisme bestrijden wil ontkomt er niet aan ook het kapitalisme in ons eigen land te be­strijden. Vanaf eind jaren 70 is een steeds kleinere bovenlaag steeds meer gaan verdienen ten kos­te van een groeiende onderlaag. Die boven­laag is ook in de PvdA en GroenLinks de dienst gaan uitma­ken. Dat verklaart waarom kritiek op het ka­pitalisme ook in zoge­naamde linkse partijen niet meer aan de orde is en waarom de huidige generatie ‘progressieve’ poli­tici idealen als arbeidstijdver­kor­ting, eerder met pensioen gaan, gelijke kan­sen, betaalbare zorg, vol­doen­de sociale huisvesting los heeft gelaten.

Het gros van de Nederlandse politici behoort tot de bevoorrechte bovenlaag  en heeft uitstekende contacten en perspectieven in het bedrijfsleven. Zij behoren tot de klasse die profiteert van het kapi­talisme en er dus alle belang bij hebben kritiek op het kapitalisme af te doen als onrealistisch en niet meer van deze tijd. Zij zijn het die beslissen dat Nederland mee moet doen met imperialistische oor­logen en dat er geïnvesteerd mag worden in landen waar de inheemse bevolking wordt uitgemoord.

Zij zijn het die beslissen dat Nederland mee moet doen met handelsverdragen als CETA en TTIP. Zij zijn het ook die ons door middel van de media wijsmaken dat mensen het nergens zo goed hebben als in Nederland en dat onze politieke elite het algemeen belang behartigt.

De politieke elite in Den Haag heeft er belang bij dat wij de VS zien als het ultieme kwaad, want dan blijft ze zelf buiten schot en kan ze zonder veel  tegenstand beslissingen blijven nemen die er toe lei­den dat het kapitalisme terrein wint, ook in ons land. Daarom pleit ik er voor het kapitalisme aan te mer­­ken als het ultieme kwaad en niet alleen de Amerikaanse, maar vooral ook de pleitbezorgers en profiteurs daarvan in eigen land met kritiek en acties te belagen, zodat ze niet meer schijnheilig kun­nen lopen doen over armoede en oorlogen waar zijzelf de hand in hebben.

* Deze column staat ook op http://delangemars.nl/2016/10/24/niet-de-vs-maar-het-kapitalisme-het-ultieme-kwaad/