Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

‘Slecht levensgedrag’: Gemeente Utrecht gaat de PVV achterna

Met een ‘slecht levensgedrag’ krijg je geen horeca exploitatievergunning. Het college wil dat uitbreiden zodat je met een ‘slecht levensgedrag’ geen enkel bedrijf mag uitoefenen. Dus ook geen winkel, kantoor of ambacht. Dat zou dan gelden in gebieden die daartoe door de burgemeester (zonder inspraak van de raad) worden aangewezen. Dat is de strekking van het nieuwe voorgestelde artikel 2:47 in de APV.

Van een ‘slecht levensgedrag’ wordt uitgegaan als je in het recente verleden bent bestraft ivm een strafbaar feit. Nu blijkt uit politiestatistieken dat bij allochtonen veel vaker sprake is van een ‘slecht levensgedrag’. Het logische gevolg is dat de vergunning om een bedrijf te beginnen of voort te zetten veel vaker juist aan allochtonen wordt geweigerd.

Bijna 63% van alle gedetineerden is allochtoon, terwijl allochtonen slechts 22% van de totale bevolking uitmaken. De kans om in de gevangenis te belanden is voor een allochtoon zes keer groter dan voor een autochtoon. Diezelfde oververtegenwoordiging zien we ook bij allochtone jongeren die door de politie worden opgepakt en voor de rechter worden gebracht. Racisme is bij ons net zo ingeburgerd als in de VS.

Allochtone jongeren van 12 tm 17 jaar worden door de politie veel vaker geverbaliseerd en voor de rechter gebracht dan autochtone jongeren. Bij jongeren met een Marokkaanse achtergrond is dat 8,4 keer zo veel, bij jongeren met een Turkse achtergrond is dat 2,7 keer zo veel en bij jongeren met een Antilliaans/Arubaans achtergrond is dat 3 keer zo veel.

Opmerkelijk is dat uit onderzoek naar de ‘zelfgerapporteerde’ criminaliteit onder jongeren door het WODC (Wetenschappelijk onderzoek- en documentatie Centrum van het ministerie van Justitie) blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen de zelf gerapporteerde criminaliteit van jongeren met een allochtone- en autochtone achtergrond. resp 45% en 47,1%. De WODC heeft dit onderzoek al veel vaker gedaan en komt telkens tot dezelfde conclusie.

De conclusie ligt voor de hand dat de oververtegenwoordiging van allochtone jongeren in de politiestatistiek te maken heeft met discriminerende wetshandhaving, vooroordeel bij de politie en vooroordeel bij het publiek (dat eerder verdacht allochtoon gedrag dan -autochtoon gedrag meldt). De politie is veel vaker geneigd een allochtoon te verdenken en op te pakken dan een autochtoon en een aangifte tegen een allochtoon wél in behandeling te nemen dan een aangifte tegen een autochtoon.

Het feit dat een allochtoon een aanzienlijk grotere kans heeft door de politie opgepakt te worden en in de gevangenis te belanden, terwijl de criminaliteit onder allochtonen gelijk is (zelfs iets lager!) aan die van autochtonen valt slechts als pure discriminatie te kwalificeren. Het kwalijke is natuurlijk ook dat vreemdelingenhaters daarmee argumenten aangereikt krijgen om te roepen dat het land zonder allochtonen veiliger zou zijn.

Doordat allochtonen veel keer vaker veroordeeld worden, worden zij dus ook veel vaker geacht een ‘slecht levensgedrag’ te hebben waardoor hen een horeca exploitatie vergunning wordt geweigerd/afgenomen. De discriminatie in de strafrechtvervolging leidt tot discriminatie bij de horeca vergunning verlening. Het College stelt nu voor de discriminatie nog verder uit te breiden tot alle vormen van bedrijvigheid in daartoe door de burgemeester aan te wijzen gebieden.

Wat we dus gaan zien is, als het College zijn zin krijgt van de gemeenteraad, is dat veel allochtone bedrijven in de problemen komen en de bedrijfsvoering moeten staken omdat ze niet door de ‘slecht levensgedrag’-toets komen of in jaren lange procedures terechtkomen. Een goed bericht voor partijen als de PVV en FvD die allochtonen het liefst helemaal uit het straatbeeld zouden zien verdwijnen. Die zullen de partijen in de raad die hier mee instemmen dankbaar zijn.

https://controlealtdelete.nl/dossier/waarom-komen-jongeren-met-een-migratieachtergrond-vaker-voor-in-politieregistraties

Reacties zijn gesloten.