Monthly Archives: October 2016

Niet de VS maar het kapitalisme is het ultieme kwaad *

Dat de VS een schurkenstaat is komt doordat schurken in het kapitalisme zich van de economische én politieke macht meester kunnen maken. Dat geldt net zo goed voor Nederland. Wie het kapitalisme wil bestrijden moet niet alleen tegen de VS te hoop lopen, maar ook en juist het kapitalisme in ons eigen land bestrijden.

Rob Vellekoop (De Lange Mars) stelde de vraag: “Waarom steunen wij (de wereldoverheersing door) de VS?” Laat ik aannemen dat Vellekoop bedoelt met “wij” de Nederlandse bevolking. Inderdaad, wij staan in grote meerderheid achter de buitenlandse politiek van onze regering die sinds de WO II consequent de kant van de VS gekozen heeft in de Koude Oorlog en zich steeds meer laat betrekken bij  imperia­listische oorlo­gen van de VS tegen onder meer Joegoslavië, Irak, Libië, Afghanistan, Syrië. Dat doet  de Nederlandse regering uit overtuiging en niet omdat het daartoe gedwongen wordt.

De gretigheid van de Nederlandse regering om actief met de VS en andere westerse landen mee te mogen doen met imperialistische oorlogen is eenvoudig te verklaren: daar valt ook voor het Neder-landse bedrijfsleven veel aan te verdienen. De kosten zijn voor de belastingbetaler, de winsten zijn voor de wapenindustrie, voor bedrijven die uit de trog van Defensie mee eten en bedrijven die kun­nen profiteren van de ontredderde staat waarin landen verkeren als wij geholpen hebben om daar  de ‘democratie’ en de vrije-markt te vestigen.

Amerikaanse critici als Michael Parenti  en Noam Chomsky verwijten de regering van de VS niets anders te doen dan de belangen te behartigen van het kapitalisme: de belangen van banken en het bedrijfsle­ven dat over spotgoedkope arbeid en grondstoffen wil beschikken en haar afzet overal ter wereld wil ver­gro­ten ten koste van lokale bedrijven. Precies datzelfde verwijt valt onze regering te maken. Het is dus eigenlijk niet de VS die de wereld dreigt te overheersen, maar het zijn de grote in­ternationale banken en –bedrijven die zo­wel de regering van de VS als die van andere westerse lan­den naar haar pijpen laten dan­sen.

Denken en praten alsof het “de VS” is of “het Westen” dat op de wereldheerschappij uit is maakt dat het kwaad niet bij de werkelijke boosdoener wordt gezocht: het kapitalisme. Dat is ook precies de bedoeling, want zolang de schijn­werpers ge­richt zijn op regeringen en poli­tici, die van de politiek een  potsierlijke mediavertoning maken maar niet de­genen zijn die feitelijk de dienst uit­ma­­ken, blijft de werkelijke boosdoener buiten schot en wordt de wereld, achter haar rug om, steeds méér door het ka­pitalisme over­heerst.

Dat het kapitalisme ook in Nederland school maakt blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het beginsel­programma van de PvdA uit 1977 nog vol stond met kritiek op het kapitalisme en pleitte voor het nationali­seren van ban­ken en zware industrie (o.a. de wapenindustrie), terwijl de PvdA nu, samen met VVD, D66 en CDA voorstan­der is van het CETA-verdrag en PvdA minister Dijsselbloem zich uit­slooft om Griekenland een neoli­berale economie op te dringen. Het kapita­lisme wordt overigens evenmin in de concept verkiezingsprogramma van GroenLinks en de SP nog ter discussie gesteld.

Wie de strijd wil aanbinden met de dreigende wereldheerschappij van het kapitalisme en tegen im­perialistische oorlogen die gevoerd worden om regimes omver te werpen die zich daar tegen ver­zet­ten, doet er goed aan niet alleen tegen de VS-regering te hoop te lopen maar ook tegen de Neder­landse regering, maar vooral  tegen het kapitalisme zelf en haar pleitbezorgers, zoals bij ons bijvoor­beeld Rutte, Zijl­stra, Hennis, Samsom, Dijs­selbloem, As­scher, Monasch, Koenders, Ploumen, Pech­told, Van Haers­ma Buma.

Nederlandse bom­menwerpers deden mee in Irak en Libië en doen mee in Syrië. Jaarlijks wordt voor een kleine miljard euro aan wapenexportvergunningen verleend. Nederland behoort tot de grootste wapenexporteurs ter wereld. Geëxporteerd wordt ook naar landen waar mensen worden gemarteld. Het door de regering gecontroleerde FMO maakt deel uit van het consortium dat de Aqua Zarca dam in Honduras bouwt, waar de inheemse bevolking zich tegen  verzet en waar in­middels 110 inheemse activisten zijn vermoord. De regering beschermt Shell te­gen beschuldigingen van de  bevol­king dat het bedrijf het milieu in Nigeria vernietigt door grootschalige olielekkages. De regering sub­sidieert landgrabbing door Nederlandse bedrijven in arme landen waardoor inheemse boeren van hun land verdreven worden.

Wie het kapitalisme bestrijden wil ontkomt er niet aan ook het kapitalisme in ons eigen land te be­strijden. Vanaf eind jaren 70 is een steeds kleinere bovenlaag steeds meer gaan verdienen ten kos­te van een groeiende onderlaag. Die boven­laag is ook in de PvdA en GroenLinks de dienst gaan uitma­ken. Dat verklaart waarom kritiek op het ka­pitalisme ook in zoge­naamde linkse partijen niet meer aan de orde is en waarom de huidige generatie ‘progressieve’ poli­tici idealen als arbeidstijdver­kor­ting, eerder met pensioen gaan, gelijke kan­sen, betaalbare zorg, vol­doen­de sociale huisvesting los heeft gelaten.

Het gros van de Nederlandse politici behoort tot de bevoorrechte bovenlaag  en heeft uitstekende contacten en perspectieven in het bedrijfsleven. Zij behoren tot de klasse die profiteert van het kapi­talisme en er dus alle belang bij hebben kritiek op het kapitalisme af te doen als onrealistisch en niet meer van deze tijd. Zij zijn het die beslissen dat Nederland mee moet doen met imperialistische oor­logen en dat er geïnvesteerd mag worden in landen waar de inheemse bevolking wordt uitgemoord.

Zij zijn het die beslissen dat Nederland mee moet doen met handelsverdragen als CETA en TTIP. Zij zijn het ook die ons door middel van de media wijsmaken dat mensen het nergens zo goed hebben als in Nederland en dat onze politieke elite het algemeen belang behartigt.

De politieke elite in Den Haag heeft er belang bij dat wij de VS zien als het ultieme kwaad, want dan blijft ze zelf buiten schot en kan ze zonder veel  tegenstand beslissingen blijven nemen die er toe lei­den dat het kapitalisme terrein wint, ook in ons land. Daarom pleit ik er voor het kapitalisme aan te mer­­ken als het ultieme kwaad en niet alleen de Amerikaanse, maar vooral ook de pleitbezorgers en profiteurs daarvan in eigen land met kritiek en acties te belagen, zodat ze niet meer schijnheilig kun­nen lopen doen over armoede en oorlogen waar zijzelf de hand in hebben.

* Deze column staat ook op http://delangemars.nl/2016/10/24/niet-de-vs-maar-het-kapitalisme-het-ultieme-kwaad/

Ook beschaafd nationalisme is gevaarlijk

Nationalisme is om het volk te onderdrukken en op te zetten tegen vreemdelingen, migranten en lastige critici.

Dat Asscher over beschaafd nationalisme begint tekent het einde van de PvdA. In 2009 gaven Wouter Bos, Lilliane Ploumen, Jeroen Dijsselbloem en Ahmed Aboutaleb al een aanzet in de Integratienota “Verdeeld verleden, gedeelde toekomst”, waarin hun medeleven breed werd uitgemeten voor iedereen die ons land met bezorgdheid zag veranderen door de komst van migranten. “Dat is een akelig gevoel als het gaat over het land waar je geboren en getogen bent, en dat jij, je ouders en hun ouders daarvoor, mee hebben opgebouwd”.

De strategen van de PvdA dachten de PVV de wind uit de zeilen te nemen, maar in plaats daarvan gaven ze met hun medeleven met dat “akelig gevoel” aan dat ze ook best begrip hadden voor mensen die zich door de PVV aangetrokken voelen. Als er nu verkiezingen zouden plaatsvinden zou de PVV op 23 zetels uitkomen en de PvdA nog niet op de helft daarvan. Kortom, dat beschaafd nationalisme daar zou Asscher zich beter verre van kunnen houden, anders is het einde van de PvdA nabij.

Hoe dom het is om dat beschaafd nationalisme te omarmen blijkt ook als je bedenkt dat de PvdA daar niet alleen de weg mee effent naar de PVV maar ook allochtonen tegen zich inneemt die zich door dat herlevend nationa­lisme steeds meer buitengesloten voelen. Zoals dat ook het geval is met het vluchte­lin­genbeleid, dat er van uit­gaat dat er mensen zijn die geen recht hebben op een fatsoenlijk bestaan omdat ze niet van hier en dus anders zijn.

In 2007 werd aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR de opdracht gegeven nauwkeurig te omschrijven wat onze nationale identiteit is. Dat was onder het Balkenende IV, waar ook de PvdA in zat. De bedoeling was de harten van het volk te winnen voor de VOC-mentaliteit. Dat zagen Maria Grever en Kees Ribbens van de WRR echter niet zitten.

Niet alleen gaven Grever en Ribbens, net als Maxima, en tot grote woede van alle oranje verenigingen, als hun mening dat ze niet zouden weten wat die Ne­derlandse natio­nale identiteit precies voorstelt, ze betoogden boven­dien dat zo’n nationale identiteit iets kunstmatigs is, iets wat door de politieke elite van een land aan het volk wordt opgedrongen.

Met onmiskenbare instemming wordt in dat WRR rapport “Nationale identiteit en meervoudig verleden” de  historicus Hobsbawm aan het woord gelaten. Volgens Hobsbawn wordt de liefde voor het vaderland er bij het volk ingepompt om de elite die aan de macht is en zich ten koste van het volk verrijkt, wijs te maken dat zij uit nobele idealisten bestaat die zich inzetten voor het volk dat daardoor eerder bereid zal zijn voor het vader­land te sterven. Of bij politionele acties in Nederlands Indië te worden ingezet om kam­pongs uit te moorden.

Om de liefde voor het vaderland aan te kweken worden er nationale tradities in stand ge­houden zoals het vor­stenhuis en zwarte piet en worden kinderen onderwezen over grote witte vaderlanders en de heldenrol van ons kleine landje in de wereld. In 2006 kwamen Marijnissen (SP) en Verhagen (CDA) met het idee een Nationaal Historisch Museum op te richten. Na een hoop ruzie over de vraag in welke stad dat zou moeten komen besloot men in 2011 het idee op te geven omdat het ook eigenlijk een beetje duur was.

Inherent aan die nationale identiteit en dat nationalisme is nog een ander kwalijk aspect, namelijk het zich afzet­ten tegen andere mensen en landen die die identiteit niet hebben. Identiteit is immers iets wat je van anderen onderscheidt. Dus hoe meer identiteit, hoe groter het verschil met vreemde­lingen, migranten en mensen met een andere kleur, geloof en etniciteit. De grote vaderlanders waar onze straten naar genoemd zijn waren allemaal wit en als regel godvruchtige christenen.

Waarom is het benadrukken van die verschillen zo kwalijk? Omdat dat onvermijdelijk met zich mee brengt dat lieden die op macht uit zijn het volk op­hitsen tegen groepen en mensen die anders zijn: Moslims, Turken, Zi­geu­ners, Suri­namers, Antil­lianen, Marokkanen, Polen. Politici (bepaald niet alleen Wilders) maken het volk bang door erop te hame­ren dat allochtonen en vluchtelingen voor problemen zorgen, onaangepast zijn, geneigd tot crimineel gedrag en een ver­keerd geloof hebben. Want lieden die op macht uit zijn moeten het hebben van een bang volk dat zich achter leiders schaart die roepen minder­heden en zondebokken keihard aan te zullen pakken.

Het beschaafd nationalisme van Asscher en de zijnen, om maar te zwijgen van dat van Monasch, maakt niet alleen de haat tegen mi­granten, vreem­delingen en vluchtelingen normaal, waar de PvdA dan steeds meer in mee moet gaan om niet door de PVV en de VVD weggevaagd te worden, maar maakt ook dat de politiek (1) voor alles wat er fout gaat de schuld kan leg­gen bij vreemdelingen en vluchtelingen, (2) de verdeeldheid tussen autochtone en allochtone bevolkings­groepen kan aanwakkeren om een gemeenschappelijk front tegen het neoliberale beleid te verhin­deren en (3) een extreem veiligheidsbeleid door te voeren waarmee het laatste beetje oppositie kan worden gecriminaliseerd en de kop ingedrukt.

Kortom: beschaafd nationalisme leidt tot onbeschaafd nationalisme. Wie dat niet ziet en zich laat opzetten tegen al­lochtonen en migranten begrijpt niet dat hij daarmee een politieke elite aan de macht helpt die geen andere bedoeling heeft dan ook hem uit te buiten en van zijn vrijheid te beroven.

Walging

Vanmorgen in het AD: vluchteling moet meer begrip worden bijgebracht voor Nederlandse normen en waarden. Kan het nog hypocrieter?

Had ik net de hatemail zitten lezen die die arme Sylvana Simons over zich heen krijgt, lees je dat wij hollanders die vluchtelingen een lesje zouden kunnen leren over normen en waarden. Zou goed zijn voor hun emotionele binding met Nederland, volgens PvdA-er Marcouch. Leren ze over Nederlandse kernwaarden als vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie, volgens minister Lodewijk Asscher. En vluchtelingen die verwijtbaar niet voldoen aan de inburgeringsplicht (dus niet willen inzien hoe gelijkwaardig het in Nederland toegaat) kunnen meerdere boetes krijgen. “Ze het land uitzetten, zoals in het regeerakkoord staat, kan meestal niet, geeft Asscher toe”, aldus het AD.

Om de inburgeraar te laten inzien wat voor heldhaftig volk Nederlanders zijn moeten ze naar het Verzetsmuseum. Wat ze daar waarschijnlijk niet te zien en te horen krijgen is dat er in Europa geen land is waar zoveel Joden zijn opgepakt en naar concentratiekampen zijn gebracht als Nederland en dat dat komt omdat de Nederlandse bureaucratie een handje hielp en het verzet weinig voorstelde.

Het Slavernijmuseum kunnen ze niet bezoeken , want daarvan is de subsidie ingetrokken. Niet belangrijk genoeg om aan herinnerd te worden. Ook hoeven ze niet te weten van alle wreedheden die begaan zijn door “onze jongens” tegen Indonesische vrijheidsstrijders en door VOC-schurken en massamoordenaars als Piet Hein en JPzn Coen die in onze vaderlandse geschiedenis nog steeds hogelijk geëerd worden.

Nee, onze vluchtelingen moeten leren dat gelijkwaardigheid en tolerantie  onze kernwaarden zijn, maar dat je natuurlijk niet moet zeggen dat zwarte piet afgeschaft moet worden want dat je dan pek en veren en heel veel hatemail (zie Sylvana Simons) kan verwachten Ze moeten ook leren in zien dat wij vluchtelingen met open armen ontvangen en niet in de Middellandse Zee laten verdrinken en in strijd met internationaal recht, als ze de tocht over zee hebben overleefd, terugsturen (ideetje van Samsom) zonder asiel aan te kunnen vragen.

Wat vluchtelingen ook moeten leren is dat homo’s in Nederland niet gediscrimineerd worden en dat “poten rammen” en anti-homogeweld iets is waar hollandse jongens zich verre van houden, zoals (niet) uit politie statistieken 2013 blijkt.

nationaliteit-verdachten-anti-homogeweld-politierapport-2013

Vluchtelingen moeten ook leren dat vrouwen in Nederland gelijkwaardig worden behandeld, dezelfde promotiekansen hebben en dat er geen “glazen plafond” bestaat. Ze moeten ook leren dat vrouwen niet als lust-object worden beschouwd, dat er geen prostitutie bestaat en dat geile kerels niet in elk tankstation boekjes kunnen kopen waarin blote vrouwen met grote billen en borsten staan afgebeeld.

Wat vluchtelingen ook in hun oren moeten knopen is dat Nederlanders een enorme hekel hebben aan hypocrisie. Ik vrees dat weinig vluchtelingen voor hun examen zullen slagen, maar misschien is dat de bedoeling ook.

 

Ontgroening: legitimering van sadisme

Het Stanford Prisoners Experiment, waarbij een groep studenten een andere groep studenten als gevangenen mag behandelen, wordt uitgebreid beschreven in “Het lucifer effect, hoe gewone mensen zich laten verleiden tot het kwaad” van Philip Zimbardo. Het experiment dateert uit 1971 en werd na zes dagen stopgezet omdat het uit de hand liep: de studenten die voor cipier moesten spelen begonnen zich steeds meer te misdragen.

In hetzelfde boek gaat Zimbardo ook in op de mishandelingen waaraan Amerikaanse militairen zich te buiten gaan in de Abu Ghraib gevangenis. Volgens Zimbardo een min of meer identieke situatie.

Veel commentatoren hebben, zoals gebruikelijk in kranten en op  TV,  de klok horen luiden maar weten niet waar de klepel hangt. Zo ook wat betreft het Stanford experiment waar de laatste tijd naar verwezen naar aanleiding van excessen die plaatsvinden onder studenten uit de betere milieus, in het bijzonder tijdens de ontgroening. “Dachautje spelen” e.d.

Inderdaad, de beschrijving van het Stanford experiment door Zimbardo doet sterk denken aan het ontgroeningsritueel. Maar anders dan de subtitel van het boek suggereert en anders dan de eerder genoemde commentatoren schrijven, zijn het niet gewone mensen die zich tot het kwaad laten verleiden maar gaat het, zoals gewoonlijk, om een handjevol psychopaten.

In het Stanford experiment zijn het een paar studenten die duidelijk genieten van de macht die zij over de “gevangenen” hebben. Maar niet alleen over de “gevangenen”, ook over de andere studenten die voor cipier moeten spelen maar daar niet van genieten en proberen zich aan de sadis­tische spelletjes te onttrekken.

De vraag die door Zimbardo opgeworpen wordt is of je de schuld voor excessen niet in de eerste plaats moet leggen bij autoriteiten die situaties creëren waarvan zij kunnen weten dat die bij sommige mensen de lust oproepen om te pesten, te martelen en te doden én de lust om mensen die daar een afkeer van hebben ertoe aan te zetten om daar aan mee te doen.

Voor de excessen in de Abu Ghraib gevangenis werden eenvoudige militairen gestraft. Niet Donald Rumsfeld en niet de hoge legerleiding. En voor de excessen tijdens de ontgroening worden, als er al gestraft wordt, niet de bestuursleden van de corpora, laat staan de bestuurders van de universiteit gestraft. Terwijl zij allemaal kunnen weten dat als je psychopaten een zweep geeft, ze daarin een aansporing zien er mee te slaan en hun laffe omgeving ertoe aan zetten om daar dan aan mee te doen.

Wat zo huiveringwekkend is aan het Stanford experiment is dat het laat zien hoe makkelijk een handjevol mensen dat geniet van macht en van treiteren het in een groep voor het zeggen krijgt. Zoals dat het geval is bij een willekeurig samengestelde groep zoals in het Stanford experiment is dat ook het geval in politieke partijen, universiteitsbesturen en bedrijven. Dat verklaart wellicht waarom er niet hard dat tegen dat ontgroenen wordt opgetreden: heimelijk begrijpen de meeste politici, bestuurders en managers kennelijk hoe fijn het is macht te hebben en genieten de meeste ook van zulk getreiter.